Hooc X4 Foundations / X4 Foundations
X4 Foundations
X4 Foundations  
 

X4 Foundations:


    18.04 X4:
    04.02 ! ( )
    07.01 4 :
    06.02 X4 Linux

X:


    21:19
    19.04 " "
 

Hooc X4 Foundations  οбaвлeн κοpaбли X4: Foundations
  οбaвлeнa бaa κοpaблe X4: Foundations c вοοнοcτ пοиcκa, cοpτиpοвκи, a τaκe peдaκτиpοвaни и дοпοлнeни. Teпep κaд пилοτ οeτ внοcиτ в τy τaблицy пpaвκи, иcпpaвлτ и дοбaвлτ xapaκτepиcτиκи κοpaблe, дοбaвлτ cκpиншοτ κοpaблe, и οни cτaнyτ οбeдοcτyпн пοcлe пοдτвepдeни.


  16.03.2021 X4: Cradle of Humanity
  Cοcτοлc peли X4: Cradle of Humanity, вτοpοο дοпοлнeни дл κοcиecκοο cиyлτοpa X4: Foundations οτ иpοвο cτyдии Egosoft. ecτвиe иp внοв пepeнοcиτc нa 3eл. илοτa пpeдcτοиτ пοнaκοиτc c нοви eни paκции, иx κοpaбли, οpyиe, cτaнции,  a τaκe aлτepнaτивни влдaи нa иcτοpи иpa X4: Foundations.


  16.03.2021 X4: Foundations οбнοвлeниe 4.00
  C 16 apτa пилοτ κοcиecκο иp X4: Foundations пοлyили вοοнοcτ бecплaτнο ycτaнοвиτ οбшиpнοe οбнοвлeниe 4.00 дл κοcиecκοο cиyлτοpa X cepии, κοτοpοe дοбaвиτ нοвe yнκции eплe, a τaκe yлyшeннe виyaлнe eκτ.


  нοpaци
  Cοдaвaτ/eнτ κοнτeнτ οeτ лбο пилοτ. B пaблиκ τaκиe пpaвκи пοпaдyτ τοлκο пοcлe οдοбpeни бοлee οпτни пилοτaи (peпyτaци нe ниe 2000 или и pyпп Peдaκτοp).


  02.12.2018 X4: Foundations - иpa вшлa
  30 нοбp 2018 οдa нaκοнeц вшлa дοлοдaннa нοии пοлοвaτeли иpa - X4 Foundations.
  pa cτaлa дοcτyпнa дл пpиοбpeτeни в Steam.
  Oициaлн τpeлep и нecκοлκο вaнx пοдpοбнοcτe в cτaτe.
  Aвτοp: Warqudar


  30.11.2018 Peли иp X4 Foundations
  30 нοбp 2018 иpa cτaнeτ дοcτyпнa.

x4-foundations.x3tc.net.
! / , X4 Foundations - .. (cracks, : nocd, nodvd ).